Skip to main content

Tillstånd, tillsyn och bygglov

Falkenberg - Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt

I Sverige finns det lagar och regler för hur olika verksamheter ska fungera och som du som företagare  behöver ta hänsyn till i din verksamhet. 

Vi som kommun har i uppgift att se till att dessa lagar och regler följs. Det innebär att du som företagare ibland behöver tillstånd från oss kommunen för att få driva din verksamhet. Inom vissa områden kommer vi ibland ut på tillsyn för att se hur din verksamhet fungerar i förhållande till de lagar och regler som gäller för din verksamhet. 

Ibland upplevs det här lite krångligt och vi i Falkenbergs kommun jobbar för att det ska bli enklare för dig som företagare att göra rätt.

Här kan du enkelt hitta information om de vanligaste områdena där du behöver tillstånd för din verksamhet och hur vi genomför en tillsyn.

Serveringstillstånd vid alkoholservering

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kan du få genom att lämna in en ansökan till Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun. 

Det är Socialförvaltningen som ansvarar för och beviljar serveringstillstånd. Det är också dem som genomför de tillsyner och kontroller som görs hos verksamheter som säljer och servera alkohol i Falkenbergs kommun.

Deras roll är att vägleda och se till att din verksamhet följer de lagar och regler som finns om försäljning och servering av alkohol. Framförallt är det alkohollagen som är den lag som styr serveringstillståndet och hur du får servera alkohol. 

I vår Serveringstillståndsguide kan du få mer information om  vad som gäller, hur du ansöker, vad det kostar, hur tillsyner går till med mer. Vill du ha vägledning kan du alltid kontakta alkoholhandläggarna i Falkenbergs kommun.

Tillstånd vid användning av allmän plats till exempel vid evenemang, foodtruck, uteservering och affischering

Om du vill använda allmän plats som gator, torg, gångbanor eller parker i din verksamhet behöver du tillstånd för detta. Det kan vara till exempel när du vill arrangera ett evenemang, bygga en uteservering, ställa upp din foodtruck, affischera eller ställa ut en trottoarpratare.

Vid dessa tillfällen behöver du söka tillstånd hos polisen, som sedan kan kontaka andra m. Polisen begär sedan in yttranden från andra myndigheter som berörs av det du vill använda platsen till. Det kan till exempel vara till räddningstjänsten eller oss på kommunen som yttrar sig om för höga ljudnivåer eller alkoholtillstånd.

När polisen har skickat tillståndet till dig kan du börja använda ytan till det du tänkt dig. Exempel på när du inte får tillstånd kan vara när det går emot befintlig lagstiftning eller om platsen redan är upplåten till annan sökande.

Anmälan av café, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet

När du ska servera, sälja eller hantera livsmedel behöver du anmäla din verksamhet till kommunen. Det gäller både dig som serverar mat och dig som tillverkar, distribuerar och håller lager. Du behöver även anmäla när du ska upphöra med en verksamhet.

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. För sådana måste du istället ansöka om ett godkännande. Då kommer miljöförvaltningen eller Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

 

 

Anmälan och tillsyn av lantbruk

Du som driver ett lantbruk, är djurhållare eller växtodlare och som hantera till exempel växtskyddsmedel och gödsel behöver göra en anmälan av din verksamhet och söka vissa tillstånd. Har du en verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

får regelbunden tillsyn av vår Miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Det är Miljö- och hälsoskyddsförvaltning som ansvarar för tillsynerna. Våra tillsyner gör vi ofta genom att besöka olika verksamheter och företag, både inbokat och oanmält.  

Deras roll är att ge råd och kontrollera att din verksamhet följer de regler som finns om miljö och hälsoskydd samt egenkontroll.

Förutom regelbundna tillsynsbesök gör dem även tillsyner när klagomål och anmälan om verksamhet har kommit in. Vi genomför också andra former av tillsyner exempelvis granskning av miljörapporter.

Ansökan om bygglov

När du vill bygga nytt, riva eller ändra något på en befintlig byggnad, till exempel en tillbyggnad eller sätta upp en skylt, behöver du oftast ansöka om ett bygglov eller göra en anmälan.

Bygglovet eller anmälan finns för att säkerställa att de byggprojekt som genomförs följer de regler som gäller för aktuellt område. Förutsättningarna kan vara olika beroende på område och ligger till grund för vad du får och inte får göra. 

Därför är det viktigt att du ta reda på vad det är som gäller innan du påbörjar ett byggprojekt. Du behöver också ta reda på om du behöver söka bygglov eller om det räcker med att göra en anmälan.

Enklast gör du det genom att kontakta kommunens bygglovsenhet som ansvarar för bygglov i kommunen. Det är dem som handlägger ditt ärende och fattar beslut om du får bygga, ändra eller riva en fastighet.