Skip to main content
16 februari 2024

Falkenberg fortsätter växa enligt ny prognos

Falkenbergs kommun har låtit analysföretaget Sweco ta fram en befolkningsprognos som sträcker sig över perioden 2023 till 2050. Den visar att antalet invånare förväntas öka under hela prognostiden trots en viss inbromsning under 2022. 

Sweco har genomfört en djupgående analys av Falkenbergs befolkning, med fokus på kön och åldersfördelning i ettårsklasser. Prognosen bygger på antaganden som omfattar migrationsmönster, födelser och dödsfall, samt tar hänsyn till kommunensplanerade bostadsutveckling under prognosperioden.

– Resultaten av befolkningsprognosen pekar på en förväntad och stabil tillväxt trots en något minskad folkökning under 2022. Flyttningsöverskottet ses som en nyckelfaktor för denna ökning, med en positiv inverkan på invånarantalet. Vi har ett par år framför oss med en omfattande bostadsplanering,  säger Josefine Eirefelt, verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling i Falkenbergs kommun.

För det kommande året 2023 prognostiseras en ökning av antalet färdigställda bostäder, vilket förväntas påverka invånarantalet positivt. Prognosen indikerar att Falkenbergs kommuns invånarantal kommer att nå 50 000 år 2029 och förutspås överstiga 60 000 vid prognosens slut 2050.

Här förväntas vi bli fler

Bland de olika stadsdelarna och landsbygdsområdena förväntas den största folkökningen fram till 2033 ske i Stafsinge, med andra områden som Tånga, Tröingeberg och Tröingedal som också förväntas ha betydande ökningar.

– Falkenberg växer och är en attraktiv kommun som människor vill bo i. I denna prognos ser man att inflationen har satt avtryck i något mindre ökning än förväntat på grund av ett lägre tempo i bostadsbyggandet. De kommande åren bli spännande med flera områden som växer i Falkenberg, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande. 

En särskild inblick i den demografiska strukturen visar att de äldre åldersgrupperna, särskilt 80–84 år och 85 år eller äldre, förväntas de största ökningarna.